KREDITNE TOČKE IZS Aktualna GRADBENA ZAKONODAJA in njen vpliv na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov

Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba novih Posebnih gradbenih uzanc

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Zaradi spremenjenih oz. dopolnjenih nalog, ki jih morajo po novem Gradbenem zakonu izpolniti udeleženci pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju objektov, je potrebno uskladiti tudi vsebino pogodb tako, da bodo pogodbeno dogovorjena dela projektanta, izvajalca in nadzornika nedvoumno zajemala vsa dela, ki jih morajo udeleženci celotnega procesa gradnje izvesti usklajeno z novo zakonodajo.

Aktualna GRADBENA ZAKONODAJA in njen vpliv na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
TERMIN: 1. 3. 2022 (od 09:00 do 15:30) Prijavite se

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.


Konceptualne spremembe v novi gradbeni zakonodaji močno vplivajo na obveznosti in pravice udeležencev v procesu načrtovanja, graditve, nadzora in vzdrževanja objektov. Vse to je potrebno uskladiti tudi v pogodbenih razmerjih.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal:

Program

Določbe Gradbenega zakona, ki vplivajo na vsebino pogodb pri graditvi objektov:

  • vrste gradnje in pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • pogoji za izvajanje drugih posegov v prostor
  • obveznosti vsakega od udeležencev v procesu graditve objektov in obveznosti odgovornih oseb
  • projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja oz. integralnega dovoljenja
  • prijava pričetka del
  • pridobitev uporabnega dovoljenja.

 

Vpliv gradbene zakonodaje na vsebino pogodbe o projektiranju, gradbene pogodbe in pogodbe o izvajanju nadzora:

PREDMET POGODBE

Projekt, obseg del, spremembe del

IZVEDBA DEL

Popis, obračun in plačilo

ROK in POGODBENA KAZEN

PRAVICE in OBVEZNOSTI pogodbenih strank

NAPAKE in ODGOVORNOST ZA NAPAKE

Poleg zgoraj navedenih vplivov je po posameznih pogodbah potrebno upoštevati:

- Pri pogodbi o projektiranju

je potrebno upoštevati določbo novega Gradbenega zakona (GZ) glede odgovornosti projektanta za vsebino projekta, izjav projektanta in vodje projekta ter Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

- Pri gradbeni pogodbi

je potrebno upoštevati nova določila o obveznostih izvajalca in vodje del ter določbe glede označevanja gradbišča in dokumentacije o spremembah med gradnjo in poteku gradnje

- Pri pogodbi o nadzoru

je potrebno upoštevati nova določila glede obvezne prisotnosti na gradbišču in določila glede zbiranja dokumentacije

 

Določila pogodb v zvezi z gradnjo je potrebno v celoti uskladiti z novo gradbeno zakonodajo (GZ), še zlasti pri:

  • graditvi objektov z vplivi na okolje (integralni postopek)
  • izvajanju vzdrževalnih del,
  • graditvi začasnih objektov.

 

Vsak od zgoraj navedenih posegov zahteva izpeljavo upravnega postopka določenega v novem Gradbenem zakonu (GZ), v katerem ima vsak udeleženec gradnje zakonsko predpisane obveznosti, kar mora biti ustrezno urejeno v pogodbah, ki jih sklepajo udeleženci v procesu graditve objektov.

 

Uporaba novih Posebnih gradbenih uzanc pri sklepanju pogodb v procesu graditve objektov

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

 

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: