KREDITNE TOČKE IZS Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 

Konceptualne spremembe v novi gradbeni zakonodaji močno vplivajo na obveznosti in pravice udeležencev v procesu načrtovanja graditve objektov. Vse to je potrebno uskladiti tudi v pogodbenih razmerjih v skladu z novo gradbeno zakonodajo in obligacijskim pravom.

 

Na strokovnem seminarju bodo podrobno predstavljene obveznosti projektanta in vodje projekta ter pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo prostor Slovenije (ZAPS) ter kaj velja v prehodnem obdobju.

Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.


Iz določil Gradbenega zakona in Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov izhaja, da je odgovornost projektanta glede na dosedanjo prakso in predpise še razširjena. Spremenjen je tudi sistem odgovornosti: odgovornost fizičnih oseb, ki za projektanta izvedejo naloge projektiranja.

 

Vse te novosti v praksi povzročajo veliko težav. Praktične rešitve in sodna praksa pa vam bodo pojasnjene na strokovnem seminarju.

 

Upoštevajoč, da je odgovornost projektanta in drugih udeležencev pri projektiranju objektov sankcionirana tudi v prekrškovni in kazenski zakonodaji, je zelo pomembno, da se projektanti poučijo tudi o vseh vidikih nove gradbene zakonodaje, o vseh obveznostih in pravicah.

 

Prav tako pa je odločilno tudi dobro poznavanje novega Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporablja za posamezne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov glede na namen njihove uporabe in vrsto gradnje, ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, prijave in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločb, gradbenih in uporabnih dovoljenj ter prijav začetka gradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

Program

Pogodba o projektiranju:

 • gradbena dokumentacija – obveznosti projektanta, vodje projekta (v skladu z Gradbenih zakonom),
 • stranke: pogoji, ki jih mora izpolnjevati projektant v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),
 • predmet pogodbe: izdelava dokumentacije in izvajanje projektantskega nadzora (v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov),
 • pogodbena cena, obračun in plačila,
 • pravice in obveznosti strank med izvajanjem pogodbe,
 • odgovornost projektanta za izvedbo, zlasti v primeru napak,
 • izročitev in prevzem dokumentacije,
 • zavarovanje odgovornosti in garancije.

 

Novosti in spremembe, ki jih je prinesel glede vsebine projektne dokumentacije in glede nalog in odgovornosti projektanta Gradbeni zakon, Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti:

 • odgovornost projektanta za vsebino dokumentacije, napake pri načrtovanju objektov in izjave:

  -  odškodninska odgovornost,

  -  samostojna odgovornost in solidarna odgovornost z izvajalcem gradnje; pri solidarni odgovornosti naročnik izbere od koga bo terjal odškodnino za napake gradnje, ali od izvajalca ali od projektanta (navedeni bodo primeri iz prakse),

  -  odgovornost za prekrške in višina denarne kazni,

  -  kazenska odgovornost in višina zaporne kazni,

 • odgovornost vodje projekta,
 • vrste projektne dokumentacije, sestava in oblika projektne dokumentacije,
 • vsebina projektantskega nadzora.

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: